کارشناس ارشد مشاوره، سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی، ایران.

نشریه آموزش پرستاری دوره 5 شماره 1 فروردین و اردیبهشت 1395 1-11
چکیده
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

مقدمه: عوامل متعددی زندگی زناشویی را تهدید می کند و موجب دلزدگی زناشویی می گردد. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر مشاوره گروهی با روش درمان بین فردی) IPT( بر کاهش دلزدگی زناشویی زنان متقاضی طلاق شهرستان دلفان )استان لرستان( بود .
96350-926631

روش: طرح پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون، پیگیری و با گروه کنترل می باشد. از بین جامعه آماری زنان متقاضی طلاق شهرستان دلفان ،60 داوطلب که حاضر به شرکت در پژوهش شدند و نمره بالایی در پرسشنامه دلزدگی زناشویی داشتند ،30 نفر به عنوان نمونه به روش تصادفی انتخاب و سپس به طور تصادفی ساده در دو گروه آزمایش) 15 نفر( و کنترل) 15 نفر( قرار گرفتند .
مقیاس دلزدگی زناشویی) CBM( برای هر دو گروه اجرا شد. گروه آزمایش طی 10 جلسه تحت روش درمان بین فردی) IPT( قرار گرفتند ،اما گروه کنترل مداخله ای دریافت نکردند .
یافته ها: نتایج حاصل با استفاده از تحلیل کوواریانس یک راهه نشان داد که مشاوره گروهی با روش درمان بین فردی) IPT( با توجه به میانگین دلزدگی زناشویی زنان گروه آزمایش نسبت به میانگین زنان گروه کنترل، موجب کاهش دلزدگی زناشویی و خرده مقیاس های دلزدگی جسمی، عاطفی و روانی در زنان متقاضی طلاق گروه آزمایش گردید) 0/001P<(.
نتیجه گیری: نتایج حاصل آشکار ساخت که میان دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری وجود داشت و این نتایج کماکان در دوره پیگیری به طور معنی داری تداوم داشت. بنابراین این درمان را در پیشگیری از نرخ دلزدگی زناشویی و طلاق پیشنهاد می کنیم.
کلید واژه ها: مشاوره گروهی، درمان بین فردی، دلزدگی زناشویی، زنان، طلاق.
تاریخ دریافت: 21/5/4931 تاریخ پذیرش: 5/1394/9
مقدمه
ازدواج یک امر اجتماعی است که هم از طریق ارتباط ایجاد می شود و هم پایه و اساس ارتباط را تشکیل می دهد و دستیابی به جامعه سالم، در گروه سلامت خانواده و تحقق خانواده سالم مشروط به برخورداری افراد آن از سلامت روانی و داشتن رابطه های مطلوب با یکدیگر است. از این رو، سالم سازی اعضای خانواده و رابطه آنها ،بی گمان، اثرهای مثبتی را در جامعه به دنبال خواهد داشت) 1(.
ارتباط میان فردی، اساس و شالوده هویت و کمال انسان و مبنای اولیه پیوند وی با دیگران است. ارتباط های مؤثر موجب شکوفایی و بهبود کیفیت روابط افراد می شود. این در حالی است که ارتباط های غیر مؤثر مانع شکوفایی انسان شده و روابط را تخریب می کند) 2(. هنگامی که رابطه صمیمانه متوقف می شود، منازعات فراوان، انتقادهای مکرر، پناه بردن به سکوت، عدم همراهی عاطفی و لاینحل ماندن مشکلات پدید آمده و به مرور به دلزدگی زناشویی منجر می شود) 3(. بنابراین اساس زندگی و خوشبختی انسان را همین ارتباط های میان فردی تشکیل می دهد. ارتباط های میان فردی، حیات بخش روابط هدفمند است) 4(.
شکست در برقراری ارتباط یکی از رایج ترین مشکلاتی است که از سوی همسران ناراضی ابراز می شود. نتایج پژوهش ها نشان میدهد که دشواری های ارتباطی، مشخص کننده ی روابط همسران پریشان است و به نظر می رسد سبب ادامه و تشدید مشکلات موجود می گردد. در حقیقت، معضل پریشانی زناشویی، بیشتر از هر طبقه تشخیصی روانپزشکی دیگر، دلیل مراجعه درمانجویان به مراکز بهداشت روانی است) 5(.
در واقع، هنگامی که زوج ها با یکدیگر روابط صمیمانه را آغاز می کنند، هر کدام با مجموعه ای از رؤیاها و انتظارات، وارد رابطهمی شوند و هنگامی که این رؤیاها و انتظارات با تنبیه و تجارب استرس زا جایگزین می شوند، ازدواج و رابطه دچار زیان می شود و سرانجام با دلزدگی پایان می یابد) 6(.
دلزدگی، وضعیت ناراحت کننده ای است که از عدم تناسب میان توقعات و واقعیات ناشی می شود و میزان آن به میزان سازگاری زوج ها و باورهایشان بستگی دارد. دلزدگی می تواند دارای ابعاد مختلف باشد و با از پا افتادن جسمی، عاطفی و روانی همراه شود 6)و7و8(. همچنین پس از دلزدگی، در روابط زوج ها و بر زندگی شان ،بی اعتمادی، تحقیر، سرزنش، بی توجهی به همدیگر وجدایی عاطفی حاکم می شود و در این شرایط اعضای خانواده، نشانه های افسردگی واکنشی را تجربه می کنند) 9و10و11(. اما زوجینی که بتوانند تعارض های موجود در رابطه شان را با به کارگیری روشهای مثبت و استفادهکمتر از تعاملات منفی مدیریت کنند، فضایی ایجاد خواهند کرد کهدر آن فرصت بیشتری برای خودافشایی و توافق در مورد مشکلاتخانواده وجود خواهد داشت) 21(.
رویکردهای متعددی جهت درمان مشکلات خانواده و از آن جمله کاهش دلزدگی زناشویی پیشنهاد شده اند، که یکی از آنها درمان بین فردی) IPT( است. روان درمانی بین فردی بر جستجوی مسائل در روابط بین مردم پایه ریزی شده است. درمان بین فردی روشی کوتاه و متمرکز است که ًعموما به روابط جاری فرد می پردازد و تمرکز درمان بین فردی روی بهبود روابط و مهارتهای ارتباطی است و هدف از این شیوه درمانی تغییر باورهای ناسازگار است که منجر به اختلاف بین فردی شده و این راهبرد مناسب، سبب اصلاح باورها و روابط بین افراد می شود. در IPT چهار حوزه مسئله ساز بین فردی )سوگ، مشاجره نقش بین فردی ، انتقال نقش بین فردی و نارسایی های بین فردی( وجود دارد. درمانگران IPT برای اینکه به سامانه روابط بین فردی افراد جان تازه ای ببخشند، در جلسات درمانی خود، نخست مشکلات و مجادله های بین فردی را مورد ارزیابی قرارمی دهند و عواملی را که در استحکام آن نقش دارند شناساییمی کنند، سپس با استفاده از فنون درمانی همچون ابراز وجود منطقی، حل مسئله اجتماعی، ایفای نقش، الگوبرداری، خودآموزی ،خودگویی های مثبت، آرمیدگی، افزایش اعتماد به نفس، گوش دادن فعال، روابط بین فردی جدیدی را جایگزین روابط بین فردی آسیب دیده گذشته می کنند. جالب اینکه در این شیوه درمانی، درمانگر فعال و هدف مدار است. به طوری که نه تنها فنون روابط بین فردی را آموزش می دهد، بلکه از تکالیف رفتاری و خانگی سازمان یافته استفاده می کند و بازخوردهای لازم را در سراسر جلسات درمانی به منظور مجهز شدن افراد شرکت کننده به مهارتهای بین فردی و اجتماعی و درنتیجه کفایت اجتماعی، فراهم می سازد. این فرآیند در جلسات درمانی ادامه پیدا می کند تا این که افراد شرکت کننده بتوانند روابط بین فردی مناسب تری با دنیای واقعی برقرار نمایند) 31(.
آموزش IPT نه تنها موجب کاهش نشانه های افسردگی شده، بلکه شادکامی، امید به زندگی و بهزیستی روانی نوجوانان را افزایش می دهد) 14( و موجب افزایش بهزیستی روانی، شادکامی ،کاهش احساس تنهایی، اضطراب، غم و اندوه افراد در مناسبات اجتماعی می شود) 51(.
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

به طورکلی کار بر روی دلزدگی زناشویی، تأثیرات بسیاری بر بهبود روابط زوجین، افزایش احترام و مورد حمایت قرار گرفتن ،داشتن نگرش مثبت به زندگی و در نهایت رسیدن به خود شکوفایی
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

دارد) 61(.
کیفیت روابط زناشویی هم برای مردان و هم زنان حائز اهمیت فراوانی است اما به نظر می رسد که زنان بیشتر تحت تأثیر زمینه های مخرب رابطه نظیر نارضایتی زناشویی و انواع تعارضات زناشویی قرار دارند که زمینه دلزدگی زناشویی را فراهم می آورد و برآیند آن را در فرایند طلاق عاطفی و طلاق واقعی می توان مشاهده نمود) 71(. در ایران مطالعات مختلف در رابطه با دلزدگی زناشویی، متمرکز بر شاغل بودن یا نبودن) 18( و همچنین بارور یا نابارور بودن) 17( زنان متمرکز شده است و به مقایسه میزان دلزدگی زناشویی مردان و زنان پرداخته نشده است اما در مطالعات خارجی میزان دلزدگی زناشویی زنان، بیشتر گزارش شده است) 6 و 9 و10(. بنابراین از آنجا که به مداخلات روانشناختی به منظور ایجاد ثبات در ازدواج و جلوگیری از بروز دلزدگی زناشویی نیاز می باشد، انجام مطالعه آزمایشی برای درمان دلزدگی زناشویی به شیوه درمان بین فردی، ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه به زنان متقاضی طلاق پرداخته شد که و هدف عمده پژوهش حاضر پاسخگویی به این سؤال است که آیا مشاوره گروهی با تأکید بر درمان حمایتی به روش بین فردی ،دلزدگی زناشویی زنان متقاضی طلاق شهرستان دلفان را کاهش می دهد؟
روش مطالعه
دراین پژوهش شبه آزمایشی، از پیش آزمون، پس آزمون و آزمون پیگیری با گروه کنترل استفاده شده است. گروه های آزمایش و کنترل به روش تصادفی معادل شدند و قبل از اعمال مداخله تجربی برای گروه آزمایش، پیش آزمون برای دو گروه اجرا شد و پس آزمون نیز در پایان مداخله اجرا گردید. تفاوت بین پیش آزمون و پس آزمون هر گروه از نظر معنی دار بودن آماری مورد بررسی قرار گرفت .یک ماه بعد نیز آزمون پیگیری انجام گرفت. بدین صورت مشاوره گروهی با روش درمان بین فردی) IPT( به عنوان متغیر مستقل اعمال گردید تا تأثیر آن بر کاهش دلزدگی زناشویی زنان متقاضی طلاق به عنوان متغیر وابسته مشخص گردید .
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان متقاضی طلاق بود که به یکی از شعب شورای حل اختلاف شهرستان دلفان )استان لرستان( در سال 1391 مراجعه کرده بودند. نمونه این پژوهش حاضر پس از هماهنگی با شعب شوراهای حل اختلاف، اطلاعیه ای مبنی بر تشکیل جلسات درمانی و شرایط ثبت نام برای مراجعان تهیه گردید. در این اطلاعیه به منظور جذب و ترغیب هر چه بیشتر مراجعان برای شرکت در جلسات اعلام شده بود که این خدمات بهصورت رایگان ارائه می گردد. پس از ثبت نام متقاضیان واجد شرایطانتخاب شدند )از کلیه شرکت کنندگان رضایت آگاهانه دریافت گردیدو به لحاظ رعایت اخلاق در پژوهش، پاسخ به پرسشنامه ها محرمانه بود و درجایی بایگانی یا ثبت نگردید و همچنین شرکت کنندگان هر موقع تمایل داشتند می توانستند از طرح خارج شوند(. سپس مقیاس دلزدگی زناشویی) CBM( روی 60 زن ثبت نام شده اجرا گردید. و از بین زنانی که میزان دلزدگی بالاتری داشتند 30 نفر به روش تصادفی انتخاب شدند. سپس این 30 نفر به روش تصادفی جایگزین در دو گروه آزمایش) 15 نفر( و کنترل) 15 نفر( قرار گرفتند و افراد گروه آزمایش در 10 جلسه درمانی 90 دقیقه ای )هفته ای یک جلسه( شرکت کردند و زنان گروه کنترل هیچگونه مداخله ای دریافت نکردند و متعهد شدند که در هیچ دوره روانشناختی و آموزشی شرکت نکنند. لازم به ذکر است که مداخله) IPT( به لحاظ رعایت حقوق آزمودنی ها و اخلاق پژوهش، برای گروه کنترل و سایر افراد داوطلب ثبت نام شده )افراد غیر گروه آزمایش و کنترل( نیز پس از پایان جلسات گروه آزمایش، با همان محتوا اجرا گردید.
ابزار اندازه گیری این پژوهش عبارت بود از:
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

مقیاس دلزدگی زناشویی) CBM(: یک ابزار خودسنجی است که توسط پاینز) 19( برای اندازه گیری درجه دلزدگی زناشویی در بین زوجین طراحی گردیده است. این پرسشنامه 21 آیتم دارد که سه جزء اصلی از پا افتادگی جسمی )احساس خستگی، سستی و اختلالات خواب و…(، از پا افتادن عاطفی )احساس افسردگی ،ناامیدی و در دام افتادن و…( و از پا افتادن روانی )احساس بی ارزشی ،سرخوردگی و خشم نسبت به همسر و…( می باشد. نمره گذاری این مقیاس در یک طیف 7 درجه ای لیکرت در دامنه ای بین 1 )هرگز( تا 7 )همیشه( می باشد که آزمودنی تعداد دفعات اتفاق افتاده موارد مطرح شده در رابطه زناشویی خود را مشخص می سازد. نمره گذاری 4 ماده نیز به صورت معکوس انجام می شود و نمره بالاتر آزمودنی در این مقیاس نشانه دلزدگی بیشتر می باشد. ضریب پایانی مقیاس با روش باز آزمایی 89/0 برای یک دوره یک ماهه ،76/0 برای دوره دو ماهه و 66/0 برای دوره چهار ماهه بوده است) 19(. ارزیابی ضریب اعتبار CBM نشان داد که دارای یک همسانی درونی بین متغیرها در دامنه ی 84/0 و 90/0 است. روایی CBM به وسیله همبستگی های منفی با ویژگی های ارتباطی مثبت به تأیید رسیده است مانند: نظر مثبت در مورد ارتباط، کیفیت مکالمه، احساس امنیت ،خود شکوفایی، احساس هدفمندی، کشش و جاذبه ی عاطفی نسبت به همسر و کیفیت رابطه ی جنسی آنها. نسخه های ترجمه شده ی CBM به طور موفقیت آمیزی در مطالعات بین فرهنگی استفاده شده است) 19(. نویدی، پرسشنامه مذکور را روی 240 نمونه ،021 پرستار و 120 معلم، اجرا کرد. ضریب پایایی این پرسشنامه را با استفاده از آلفای کرونباخ 86/0؛ و ضریب پایایی به روش بازآزمایی را در فرمول یک، دو و چهار ماه 89/0، 67/0 و 66/0 گزارش کرده است) 02(.
در تحقیق حاضر برای تعیین پایایی پرسشنامه دلزدگی زناشویی از دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده شــد که برای کل پرسشنـامه به ترتیب برابر با 0.94 و 29.0، که بیانگر ضرایــب پایایی مطلوب پرسشنامه یاد شده می باشد.
جلسات آموزشی درمانی کوتاه مدت روابط بین فردی بر گرفته از کلرمن و همکاران) 1979( است که در نمونه ایرانی به کار گرفته شد )شهریاری ،1388( و اعتبار محتوای آن توسط سه تن از متخصصان )حسین زارع، مجید صفاری نیا، مرتضی ترخان( مورد تأیید قرار گرفت. محتوای جلسات گروهی شامل مراحل زیر می باشد:
جلسه اول: خوشامدگویی و آشنایی اعضای گروه با همدیگر ،معرفی روش درمانی IPT و شیوه کار در گروه به این روش، تمرکز بر حوزه بین فردی مساله ساز مشاجره نقش و تعریف و شناسایی مشکلات و مجادله های بین فردی.
جلسه دوم: بیان خلاصه جلسات قبلی، ارزیابی اولیه از مشکلات بین فردی، بررسی موقعیت،های واقعی زندگی اعضاء ،تنظیم هیجانی مناسب در روابط بین فردی از طریق تجسم و ارائه تکلیف.
جلسه سوم: مرور تکالیف خانگی و بیان خلاصه جلسات قبلی ،تشویق افراد به صحبت پیرامون مشکلات با دیگران و گوش دادن به مشکلات دیگر اعضاء به منظور تصحیح و ارائه الگوی مناسب ارتباط بین فردی، تلاش در کشف روشهای درک و کنترل این مشکلات ،ارائه تکلیف.
جلسه چهارم: مرور تکالیف خانگی و بیان خلاصه جلسات قبلی، ترغیب اعضاء به بهبود بخشیدن ارتباطات میان فردی و تنظیم هیجانات منفی، تمرین ایفای نقش توأم با ابراز وجود، اصلاح باورهای غیر منطقی و تقویت شناخت ها و هیجان های مثبت در روابط بین فردی و ارائه تکلیف.
جلسه پنجم: مرور تکالیف خانگی و بیان خلاصه جلسات قبلی، تشویق و تقویت رفتارهای مناسب در روابط بین فردی ،آموزش استفاده از خودآموزی به منظور هدایت رفتار، جایگزین کردن رفتارهای جدید با رفتارهای قبلی و ارائه تکلیف.
جلسه ششم: مرور تکالیف خانگی و بیان خلاصه جلساتقبلی، تمرین جایگزینی افکار مؤثر و مثبت به جای افکار ناکارآمد ومنفی، آموزش حل مسئله اجتماعی، تقویت نقش های مؤثر در روابطبین فردی و تنظیم هیجانات و ارائه رفتارهای مناسب و ارائه تکلیف.
جلسه هفتم: مرور تکالیف خانگی و بیان خلاصه جلسات قبلی، آموزش مهارت آرمیدگی عضلانی به منظور کنترل اضطراب و ایجاد آرامش در روابط بین فردی و ارائه تکلیف.
جلسه هشتم: مرور تکالیف خانگی و بیان خلاصه جلسات قبلی، تقویت خودگویی های مثبت به منظور روابط بین فردی مناسب، نمایش پاسخ دهی مناسب )الگو برداری(، و ارائه تکلیف.
جلسه نهم: بررسی تکالیف خانگی مرور تکالیف خانگی و بیان خلاصه جلسات قبلی، به کارگیری مهارتهای جدید در روابط بین فردی واقعی زندگی، ثبت ارتباط متقابل بین فردی سازنده و مؤثر و ارائه تکلیف.
جلسه دهم: مروری بر تمرینات قبلی، آماده کردن اعضاء به پایان بخشیدن به جلسات درمانی، توصیه به مراجعه یک ماه بعد برای اجرای آزمون پیگیری، تشکر و قدردانی از اعضاء.
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، در بخش آمارتوصیفی )فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار( و در بخش آمار استنباطی
)آزمون لوین، آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف، تحلیل کواریانس یک راهه و روش های آلفای کرونباخ و تنصیف جهت محاسبه ضرایب پایایی استفاده شده است(. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار 91-SPSS انجام شده است. برای کلیه فرضیه ها سطح معنی داری 50.0=α در نظر گرفته شده است.
یافته ها
میانگین، انحراف معیار و فراوانی آزمودنی های نمونه برای کلیه متغیرهای مورد مطالعه )دلزدگی زناشویی و خرده مقیاس های آن در جدول 1 ارائه شده است:
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

جدول 1: میانگین و انحراف معیار نمره های دلزدگی زناشویی زنان متقاضی طلاق در مراحل پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری
تعداد انحراف معیار میانگین شاخص آماری مرحله متغیر
گروه 15
15
15
15
15
15 6.04
8.39
9.51
10.05
8.98
6.90 109.93
107.47
68.67
106.47
78.93
110.33 آزمایشکنترل
آزمایشکنترل
آزمایشکنترل پیش آزمون
پس آزمون
پیگیری دلزدگی زناشویی
15
15
15
15
15
15 3.18
2.49
2.92
4.91
2.65
2.53 34.20
34.67
23.13
34.47
25.93
35.13 آزمایشکنترل
آزمایشکنترل
آزمایشکنترل پیش آزمون
پس آزمون
پیگیری دلزدگی زناشویی در
زمینه از پا افتادگی جسمی
15
15
15
15
15
15 2.93
4.39
4.06
3.62
3.91
3.73 37.73
36.27
22.60
36.53
26.07
37.93 آزمایشکنترل
آزمایشکنترل
آزمایشکنترل پیش آزمون
پس آزمون
پیگیری دلزدگی زناشویی در
زمینه از پا افتادگی عاطفی
15
15
15
15
15
15 2.64
3.56
4.20
3.27
4.26
3.26 38.00
36.53
22.93
35.47
26.93
37.27 آزمایشکنترل
آزمایشکنترل
آزمایشکنترل پیش آزمون
پس آزمون
پیگیری دلزدگی زناشویی در زمینه از پا افتادگی روانی
مندرجات جدول 1 نشان می دهد که نمرات دلزدگی زناشویی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در پس آزمون و پیگیری کاهش داشته است در حالی که در گروه کنترل تغییر قابل ملاحظه ای مشاهده نمی شود .
پس از تأیید پیش فرض تساوی واری انسهای نمره ها در دو گروه آزمایش و کنترل و همچنین فرض صفر برای نرمال بودن توزیع نمرات دو گروه در متغیر دلزدگی زناشویی در پی شآزمون و در هر دو گروه آزمایش و کنترل با استفاده از آزمون لوین و پذیرش همگنی شیب خط رگرسیون ،از تحلیل کوواریانس یک راهه برای مقایسه میانگین پس آزمون دلزدگی زناشویی زنان متقاضی طلاق پس از مشاوره گروهی به روش درمان بین فردی) IPT( استفاده شد که نتایج در جدول 2 نشان داده شده است:
جدول 2: تحلیل کوواریانس یک راهه میانگین پس آزمون دلزدگی زناشویی زنان متقاضی طلاق گروه های آزمایش و کنترل با کنترل پیش آزمون
توان آماری مجذور اتا سطح
معنی داری p F میانگین مجذورات درجه
آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات
0.682
1.00 0.19
0.84 0.018
0.0001 6.36
139.39 512.02
11208.21
80.40 1
1
27 512.02
11208.21
2171.04 پیش آزمونگروهخطا
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017


دیدگاهتان را بنویسید