دکتر مجتبی ویس مرادی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مجیده هروی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شاهد
دکتر فریده یغمایی، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ویراستار انگلیسی: علیرضا قریب
ویراستار فارسی: دکتر فاطمه الحانی
حروفچینی و صفحه آرایی: اکرم پورولی
طراح جلد: اکرم پورولی
ناشر: انجمن علمی پرستاری ایران
نشانی: تهران – میدان توحید – دانشکده پرستاری و مامایی تهران
-103664-8368255

کدپستی: 1419733171، صندوق پستی: 14195/398 ، تلفن و نمابر: 66592535
e-mail: info@jne.ir , Website: http://jne.ir
بررسی فراوانی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در میان حاملین نازوفارنژیال استرپتوکوک پنومونیه در کودکان شهرکرمانشاه سال 1391
طاهره صبوری1، کیقباد قدیری2، رامین عبیری3، اعظم الهی4، *شیوا پورمحمدی5، علیرضا غریب6
1-متخصص کودکان، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ایران.
2-دانشیار، بیماریهای عفونی کودکان، مرکز تحقیقات عفونت های بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،، ایران.
3-استادیار گروه میکروبیولوژی پزشکی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ایران.
4-دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ایران.
دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ایران )نویسنده مسئول(پست الکترونیکی: poormohamadi25@yahoo.com
کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، ایران.

نشریه آموزش پرستاری دوره 4 شماره 4 زمستان 1394 90-97
چکیده
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:23 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:23 +0330 on Wednesday October 11th 2017

مقدمه: استرپتوکوکوس پنومونیه عامل شایع عفونت باکتریال سیستم تنفسی، عفونت گوش میانی، باکتریمی، مننژیت وپنومونی بویژه در کودکان است. بدلیل اطلاعات اندکی که در رابطه با میزان فراوانی و مقاومت استرپتوکوکوس پنومونیه نسبت به آنتی بیوتیک ها در ایران وجود دارد، مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی حاملین استرپتوکوکوس پنومونیه و بررسی مقاومت میکروبی آن در کودکان انجام شد.
-100489-988396

روش: پژوهش حاضر بصورت توصیفی- مقطعی از آبان تا اسفند ماه سال 1391 در 554 کودک 2-12 ساله مهدکودک ها و مدارس کرمانشاه انجام شد. در این مطالعه نمونه ها با سواب استریل از ناحیه نازوفارنکس جمع آوری شده و در محیط ترانسپورت به آزمایشگاه منتقل شد، سپس در محیط کشت بلاد آگارکشت داده شده و پس از ایزوله کردن تست های تاییدی و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی انجام شد .نتایج حاصله با استفاده از نرم افزار 16SPSS تجزیه و تحلیل شده و مطابق با آزمون آماری Mann Whitney Uو Chi-Square Tests تفسیر گردید.
یافته ها: استرپتوکوکوس پنومونیه در% 15 نمونه یافت شد و مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله ها به آنتی بیوتیک های آزیترومایسین ،آموکسی سیلین، ریفامپین، آموکسی سیلین کلاولانیک اسید، کوتریموکسازول و سفتریاکسون بترتیب% 9/36 ، %6/65 ، %14 ، % 3/37% 3/37 و % 6/3 بود و% 1/31 ایزوله ها به هیچ یک از آنتی بیوتیک ها مقاوم نبودند.
نتیجه گیری: استفاده بی رویه از آنتی بیوتیک ها موجب مقاومت بالا در آنتی بیوتیک های آزیتروماسین، آموکسی سیلین، آموکسی سیلین کلاونیک اسید و کوتریموکسازول شده است که بیانگر احتمال افزایش خطر بیماری های عفونی مقاوم به درمان می باشد. به همین دلیل لزوم آموزش کافی پزشکان و جمعیت عمومی در مورد استفاده بی رویه از آنتی بیوتیک ها ضروری است.
کلید واژه ها: استرپتوکوک پنومونیه، مقاومت آنتی بیوتیکی، کودکان، حاملین نازوفارنژیال.
تاریخ دریافت: 18/1394/3 تاریخ پذیرش: 18/9/1394
مقدمه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

استرپتوکوکوس پنومونیه یک باکتری بیماریزای مهم در سراسر جهان است که اغلب باعث ایجاد عفونت های جدی می شود، از جمله بیماری پنوموکوکی مهاجم) Invasive Pneumococcal Disease( که از عوامل اصلی بیماری و مرگ و میر در کودکان با سنین پایین است و عامل اصلی پنومونی باکتریایی، مننژیت، اوتیت، سپسیس و باکتریمی می باشد) 1(. استرپتوکوکوس پنومونیه یک باکتری دارای کپسول است و بر اساس پلی ساکارید کپسولی دارای سروتیپ های متنوع بسیاری می باشد. طیف کلینیکی عفونت پنوموکوکی از بیماری با عفونت ملایم تا یک بیماری شدید و تهاجمی متغیر است) 2(. بالاترین میزان ناقل بودن استرپتوکوکوس پنومونیه در سنین کودکی است و به تدریج کاسته می شود، از سوی دیگر میزان حاملین نازوفارنژیال در بین کودکانی که خارج از منزل نگهداری می شوند شیوع بیشتری دارد 3)(. همچنین از عوامل زمینه ساز دیگر می توان به فقر غذایی ،استفاده از سوخت های جامد در خانه، ازدحام و مکان های شلوغ ،کمبود تغذیه از شیرمادر، کمبود آموزش مادران، محدود بودن مراقبت های بهداشتی ثانویه و مراقبت های بعد از بیماری که عامل پنومونی تهاجمی و مرگ هستند، اشاره کرد) 6-4(. علیرغم وجود واکسن پنوموکوکی) pneumococcal polysaccharide vaccine( و تاثیر آن روی بیماریهای پنوموکوکی مهاجم، این باکتری همچنان به عنوان یکی از دلایل اصلی بیماری و مرگ می باشد بویژه در کشورهایی که منشأ انتقال بیماری محدود نشده است 7)(، در دهه اخیر پنوموکوک سالانه به طور متوسط 5/14 میلیون عفونت جدی در جهان ایجاد کرده است و مسئول 11 درصد مرگ ها در کودکان در سنین زیر پنج سال بوده است) 8(. از سوی دیگر شناسایی ناقلین نازوفارنژیال استرپتوکوکوس پنومونیه درکوکان سالم از اهمیت ویژه ای برخوردار است به علت خطر بروز بیماری های پنوموکوکی مهاجم در این کودکان و همچنین خطر انتقال به جمعیت هایی که واکسن را دریافت نکرده اند، با این وجود مطالعات محدودی در زمینه شیوع بیماریهای پنوموکوکی در برخی کشورها انجام شده است و نتایج مطالعات گذشته حاکی از آن است که این بیماری در بسیاری از کشور ها شیوع بالایی دارد، از سوی دیگر شیوع بیماریهای پنوموکوکی مهاجم در فصل های مختلف الگوهای متنوعی را نشان داده است، از این رو در این کشورها نیاز به پژوهش های گسترده در بررسی شیوع این عفونت ها وجود دارد، علاوه بر آن بررسی و یافتن ریسک فاکتورهایی که در ایجاد پنومونی زمان کودکی دخالت دارد بسیار حائز اهمیت است و می تواند راهکارهایی را برای جلوگیری از بیماری ارائه دهد) 4و 9و01(.
امروزه مقاومت آنتی بیوتیکی در استرپتوکوکوس پنومونیه یک موضوع اساسی در سلامت عمومی جامعه است و اخیرا مقاومت علیه ماکرولید ها، تتراسیکلین ها و سفالوسپورین ها )مانند سفتریاکسون( شایع شده است) 3و15-30 (11 درصد از ایزوله های پنوموکوک در سطح جهان در دسته مقاومت چند دارویی) Multi Drug Resistant( طبقه بندی می شوند) 3(. با توجه به نتایج حاصل از مطالعات پیشین، سروتیپ ها و الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی در پنوموکوک هایی که از حاملین بدون علامت به دست می آیند با گونه های مهاجم مشابه است، بنابراین با مشخص کردن الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی در استرپتوکوکوس پنومونیه هایی که از حاملین نازوفارنکس به دست می آید می توان حساسیت آنتی بیوتیکی در گونه های مهاجم را نیز شناسایی کرد. از آنجاییکه در حال حاضر در تمام بیماران سرپایی و بیماران بستری و در مراحل اولیه تشخیص بیماری، درمان به صورت تجربی و بدون آنتی بیوگرام صورت می گیرد؛ شناسایی الگوهای حساسیت آنتی بیوتیکی در درمان موثر این عفونت ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. امروزه در ایران با تجویز بی رویه آنتی بیوتیک ها و دسترسی ساده و بدون نسخه پزشک و بالا رفتن میزان بیماری و مرگ و میر به علت مقاومت این باکتری نسبت به آنتی بیوتیک های مختلف، مطالعه در مورد شناسایی حاملین بدون علامت و الگو های حساسیت آنتی بیوتیکی در مورد استرپتوکوکوس پنومونیه امری ضروری می نماید و بهتر است این مطالعات به صورت منطقه ای انجام شود تا الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در هر منطقه مشخص شود و توصیه سازمان بهداشت جهانی نیز مبنی بر مطالعات مقطعی و منطقه ای منظم جهت تعیین الگوی مقاومت باکتریال است) 12(. به همین منظور این مطالعه با هدف تعیین شیوع حاملین استرپتوکوکوس پنومونیه و بررسی مقاومت میکروبی آن در کودکان شهر کرمانشاه در سال 1392 انجام شد.
روش مطالعه


دیدگاهتان را بنویسید