دکتر فریده یغمایی، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ویراستار انگلیسی: علیرضا قریب
ویراستار فارسی: دکتر فاطمه الحانی
حروفچینی و صفحه آرایی: اکرم پورولی
طراح جلد: اکرم پورولی
ناشر: انجمن علمی پرستاری ایران
نشانی: تهران – میدان توحید – دانشکده پرستاری و مامایی تهران
-116162-8368255

کدپستی: 1419733171، صندوق پستی: 14195/398 ، تلفن و نمابر: 66592535
e-mail: info@jne.ir , Website: http://jne.ir
بررسی مزایای یادگیری الکترونیکی در آموزش پرستاری: مطالعه مروری
محمدعلی حسینی1، *علی رضا قهرمانی2، فرحناز محمدی شاهبلاغی3، سعید حمدزاده4، زهرا تمیزی5
1- دانشیار،گروه آموزش پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
– دانشجوی دکتری پرستاری، گروه آموزش پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران )نویسنده مسؤول( پست الکترونیکی: alirezaghahramani40@yahoo.com
– استادیار، عضو مرکز تحقیقات مسائل روانی اجتماعی سالمندان، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
4-دانشجوی دکتری پرستاری، گروه آموزش پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
5- دانشجوی دکتری پرستاری، گروه آموزش پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

نشریه آموزش پرستاری دوره 4 شماره 4 زمستان 9-16 1394
چکیده
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:22 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:22 +0330 on Wednesday October 11th 2017

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مقدمه: با ورود به عصر اطلاعات، نهاد آموزش از نخستین نهادهایی است که دستخوش تغییرات اساسی شده و آموزش الکترونیکی به عنوان پارادیمی جدید، به شکلی پیوسته و فزاینده در حال تغییر محیط آموزشی و یا ارائه بسترهای مختلف یادگیری است. با ایجاد روش یادگیری الکترونیکی فرایند یاددهی- یادگیری در آموزش پرستاری تسهیل می شود. لذا این مطالعه با هدف بررسی مزایای یادگیری الکترونیکی در آموزش پرستاری انجام شد.
روش: این مطالعه از نوع مروری بوده که به منظور گردآوری داده ها، از مقالات موجود در پایگاه های تخصصی Science Direct Pub Med ، SID منتشر شده به هر دو زبان انگلیسی و فارسی و در محدوده زمانی 1995 تا 2015 استفاده شد. برای این منظور از روش جستجوی سلسله مراتبی و کلید واژه های آموزش الکترونیکی و آموزش پرستاری استفاده شد. در نهایت 20 مقاله انتخاب و بررسی شد.
-100287-2084930

یافته ها: با توجه به نتایج این مطالعه به طورکلی میتوان مزایای آموزش الکترونیکی را در چند محور به شرح زیر برشمرد: تعامل بین استاد و دانشجو و عدم نیاز به حضور فیزیکی استاد و دانشجو در کلاس درس، تغییر نگرش و دانش پرستاران و دانشجویان پرستاری، افزایش دانش و آگاهی پرستاران و به روز بودن اطلاعات و نهایتاً ارائه بهترین مراقبت ها در محیط بالین، بهبود نتایج بیماری، ایجاد روشی مناسب برای کارکرد مناسب پرستاری در بالین بیمار، افزایش میزان رضایت مندی پرستاران از به کارگیری این رویکرد آموزشی و افزایش مهارت ها و شایستگی های پرستاران در زمینه ارائه مراقبت ها به بیماران .
نتیجه گیری: با توجه به مزایای آموزش الکترونیکی، پیشنهاد می گردد که این روش به عنوان یک روش ارایه آموزش مؤثر در دانشگاه های علوم پزشکی کشور مورد توجه قرار گیرد. با توسعه آموزش الکترونیکی در دانشکده ها، بیمارستان ها و مدیریت علمی، به ارتقا بهره وری نزدیک خواهیم شد.
کلید واژه ها: یادگیری، آموزش الکترونیکی، آموزش پرستاری.
تاریخ دریافت: 1393/11/20 تاریخ پذیرش: 30/9/1394
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:22 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:22 +0330 on Wednesday October 11th 2017

مقدمه

همزمان و همراه با تحولات و تغییرات وسیعی که در جهان به وجود آمده و تکنولوژهای جدیدی که روز به روز توسعه پیدامی کنند زندگی انسان ها نیز تحت تاثیر آن ها قرار گرفته و دچار تغییراتی شده است. زمانی بشر تنها به پست دسترسی داشت ولی امروزه با ورود تکنولوژی های جدیدی مثل پیام های متنی، ایمیل ها و پیام های فوری، تبادلاتی که بین افراد صورت می گیرد سریعتر و با بازده بالایی همراه می باشد) 1(. با ظهور پدیده های نوین در فن آوری اطلاعات و تاثیر آنها بر شیوه ها و روش های زیستن، فرآیند آموزش نیز که یکی از ارکان اساسی و بنیادین جوامع است متحول و دگرگون شده است. وجود شبکه های ارتباطی بسیار گسترده از جمله اینترنت و ابزارها و امکانات آموزشی پیشرفته، روش های آموزشی نیز دچار تحول شده و این امکان را فراهم ساخته است که طیف وسیعی از فراگیران علم و دانش در نقاط مختلف جهان و از فاصله های دور تحت پوشش شبکه های آموزشی از راه دور قرار بگیرند و با روش هایی متفاوت از روش های سنتی آموزش ببینند) 2(. فنآوری اطلاعات و ارتباطات، مشکل فاصله برای برقراری ارتباط را تا حد زیادی حل کرده است) 3(. با پیشرفت هایی که در تکنولوژی رایانه ای به وجود آمده، این وسیله می تواند در آموزش و یادگیری به کار رود. آموزش به کمک رایانه عبارت است از هر نوع فعالیت آموزشی که از رایانه به عنوان وسیله اولیه برای تدریس محتوا استفاده می کند 4)(. منظور از آموزش الکترونیک روشی است که تکنولوژی اطلاعات و فرآیند یادگیری با استفاده از موادی که از طریق اینترنت ارایه می شود، یکپارچه سازی شده و سبب تسهیل یادگیری در هر زمان و مکان می گردد. این روش اصول مهمی مانند فعال بودن دانشجو ،یادگیری انفرادی، پاسخ سریع و تکرار مطابق با نیاز را با هم ترکیب می کند. و فرصتی را برای کاربرد مهارت های کامپیوتر فراهم می کند) 5(. در مراحل اولیه یادگیری الکترونیکی آموزش از طریق کامپیوتر جهت گسترش فرآیند تدریس و یادگیری مورد استفاده قرار می گرفت) 6(. در حال حاضر یادگیری الکترونیکی به عنوان یک استراتژی انتخابی برای ارایه اطلاعات و مهارت های تدریس در آموزش پرستاری مدنظر قرار گرفته است .یادگیری الکترونیکی ترکیبی از مفاهیم و روش های آموزشی از طریق کامپیوتر می باشد که برای تسهیل در ساخت دانش و مهارتها مورد استفاده قرار می گیرد 7)(. مدرسین پرستاری همواره در آموزش دانشجویان برای حرفه ای شدن که منجر به ایجاد دانش عمیق و مهارتهای تصمیم گیری شود ،دچار چالش بوده اند. روش های آموزش الکترونیکی اگرچه نمی تواند جانشین کاملی برای معلم باشد، ولی با استفاده از روش های یادگیری الکترونیکی به صورت ترکیب با روش های معمول، فرآیند یاددهی – یادگیری در آموزش پرستاری را تسهیل می کند و پاسخگوی تغییر سریع و مداوم قافله علم و دانش و نیازهای دانشجویان خواهد بود 8)(. جهت نوآوری در آموزش پرستاری، اساتید به طور مداوم به دنبال راه هایی هستند که آموزش را مؤثرتر و راحت تر می سازد) 9(. در آمریکا، آموزش به کمک رایانه به طور وسیع در آموزش پرستاری استفاده می شود) 11،10(. در بسیاری از کشورها مطالعات انجام شده در زمینه سودمندی آموزش به کمک رایانه در مقایسه با سایر شیوه های رایج آموزشی، نتایج مثبت و امیدوارکننده ای را در پرستاری نشان داده اند) 12،13(. در آموزش مباحث مربوط به دروس پرستاری در سایر کشورها، گرایش رو به رشدی در جایگزینی تدریس سنتی به دروس الکترونیکی و بالاخص آموزش الکترونیکی ترکیبی صورت گرفته است تا نیازهای دانشجویان را در ارتباط با سهولت دسترسی به اطلاعات و سایر قابلیت های فن آوری برآورده نماید) 61،51،41(. لذا هدف این مطالعه مروری بررسی مزایای یادگیری الکترونیکی در آموزش پرستاری می باشد.
روش مطالعه


دیدگاهتان را بنویسید