دکتر مجتبی ویس مرادی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مجیده هروی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شاهد
دکتر فریده یغمایی، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ویراستار انگلیسی: علیرضا قریب
ویراستار فارسی: دکتر فاطمه الحانی
حروفچینی و صفحه آرایی: اکرم پورولی
طراح جلد: اکرم پورولی
ناشر: انجمن علمی پرستاری ایران
نشانی: تهران – میدان توحید – دانشکده پرستاری و مامایی تهران
-103816-8368255

کدپستی: 1419733171، صندوق پستی: 14195/398 ، تلفن و نمابر: 66592535
e-mail: info@jne.ir , Website: http://jne.ir
مقایسه تأثیر آموزش معاینه قلب و ریه مبتنی بر شبیه سازی توسط مانکن با سخنرانی بر دانش و
اعتماد به نفس دانشجویان مامایی
اعظم حیدرزاده1، طیبه میرزایی2، *منصوره عزیززاده فروزی3
مربی، کارشناس ارشد آموزش پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی رفسنجان، رفسنجان، ایران.
استادیار، دکتری تخصصی آموزش پرستاری، مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.
مربی، عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات علوم اعصاب و انستیتو ِنروفارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران )نویسنده مسؤول(
M_Forozy@kmu.ac.ir :پست الکترونیکی

نشریه آموزش پرستاری دوره 4 شماره 4 زمستان 1394 81-89
چکیده
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:23 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:23 +0330 on Wednesday October 11th 2017

مقدمه: دانشجویان مامایی باید علاوه بر تأمین سلامت مادر، سلامت جنین را نیز در نظر داشته باشند، بنابراین آموزش مهارتهایی ازجمله ارزیابی سیستمهای قلب و ریه در این قشر از کادر درمان اهمیت ویژهای دارد. لذا این مطالعه باهدف مقایسه تأثیر آموزش معاینه قلب و ریه مبتنی بر شبیهسازی توسط مانکن با سخنرانی بر دانش و اعتماد به نفس دانشجویان مامایی رفسنجان انجام گرفت.
روش: این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است که در آن 28 دانشجوی مامایی شرکت داشته و به طور تصادفی در دو گروه شبیهسازی با مانکن و سخنرانی تخصیص داده شدند. ابزار گردآوری دادهها شامل پرسشنامه دانش و اعتماد به نفس در ارزیابی قلب و ریه بود .
اطلاعات با استفاده از شاخصهای مرکزی و پراکندگی، آزمونهای تی تست و تی زوجی تجزیه تحلیل شد.
-100641-1675692

یافتهها: میانگین ± انحراف معیار نمره دانش در گروه شبیه سازی با مانکن و سخنرانی بعد از مداخله به ترتیب 8/0± 12/9 و 95/1± 5/5 بود؛ که اختلاف آماری معنیداری بین دو گروه مشاهده شد) 1000/0 P>(. همچنین میانگین ± انحراف معیار نمره اعتماد به نفس بعد از مداخله در گروه شبیه سازی با مانکن 65/3± 53/25 و سخنرانی 61/3±15 بوده است که اختلاف آماری معنیداری بین دو گروه وجود داشت) 1000/0 P>(.
نتیجهگیری: بر اساس یافتههای این مطالعه، شبیه سازی ) استفاده از مانکن( در افزایش دانش و اعتماد به نفس در زمینه ارزیابی قلب و ریه مؤثر است؛ بنابراین مراکز آموزشی میتوانند از این روشها که گاها نیاز بهصرف وقت کمتری نیز دارد، استفاده کرده و فراگیر را در شرایط واقعیتری آموزش دهند که این خود می تواند بر آگاهی و توانایی انجام کار را با اطمینان بیشتر تاثیر گذار باشد .
کلید واژه ها: شبیه سازی با مانکن، سخنرانی، معاینه قلب و ریه، دانش، اعتماد به نفس.
تاریخ دریافت: 1393/11/19 تاریخ پذیرش: 6/9/1394
مقدمه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مامایی یکی از حرفههای پزشکی و آمیختهای از هنر و علم است که نیاز به قابلیتهای پیچیده نظیر هوش، دانش، خلاقیت ،تجربه، درک منطقی و تفکر انتقادی دارد) 1(. آموزش بالینی از اجزای اصلی و حیاتی برنامه آموزشی این رشته بوده و بهعنوان قلب آموزش مامایی و مرحله تکامل حرفهای شناختهشده است. با توجه به تغییرات سریعی که در محیطهای بهداشتی- درمانی اتفاق میافتد، هر چه آموزش بالینی پربارتر باشد، دانشجوی امروز برای فردا ،کارآمدتر خواهد بود) 2(. از طرفی بسیاری از دانشک دههای پرستاری و مامایی آمریکا بر این عقیده هستند که بررسی وضعیت سلامت بخشی مهم و ضروری از آموزش است) 3(؛ ازآنجاکه دانشجویان مامایی باید سلامت دو نفر )مادر و نوزاد( را فراهم آوردند بنابراین آموزش مهارتهای بالینی ازجمله ارزیابی سیستمهای قلب و ریه در این قشر از کادر درمان ضروری به نظر میرسد) 1(.
تاکنون مطالعات زیادی در رابطه با روشهای مختلف آموزشی انجامشده، لیکن در این مطالعات، بر اساس محتوای آموزشی و افراد مخاطب نتایج گوناگونی حاصل گردیده است. ازجمله روشهای آموزشی مستقل، روش سخنرانی است که در این روش، از بیان شفاهی برای توضیح و تفهیم مطالب استفاده میشود) 4(. سخنرانی ،یک روش ساده، سریع و ارزان، در ارائه مطالب است. امروزه همراه کردن سخنرانی با وسایل سمعی و بصری مناسب، موجب افزایش کارایی این روش شده است. درهرحال بسیاری از صاحبنظران معتقدند اگر این روش به نحو مطلوب ارائه شود در یادگیری مؤثر خواهد بود) 5(.
یادگیری به روش سخنرانی برای همه در برههای از زمان اجتنابناپذیر است؛ زیرا وسیله مناسبی برای ارائه اطلاعات پایه و حتی در برخی شرایط، مناسبترین روش تدریس است؛ اما در این روش، به فراگیر فرصت تفکر که امری ضروری در یادگیری است داده نمیشود. مطالعات، نشان دادهاند که حدود 80 درصد از آموزشهای ارائه شده توسط این روش، در عرض هشت هفته فراموش میشوند 6)(. طبق نظر روان شناسان پرورشی ،یادگیری، زمانی بهتر و تأثیرات آن ماندگارتر خواهد بود که با فعالسازی و مشارکت هر چه بیشتر فراگیر در امر یادگیری همراه باشد؛ بنابراین امروزه تأکید متخصصان آموزشی، بر استفاده از روشهای نوین و فعال یادگیری و فراگیر محور است) 4(. به نظر میرسد آموزش به روش دانشجو محور بتواند منجر به افزایش میزان رضایتمندی دانشجویان، تسریع در امر یادگیری، ایجاد مهارتهای حل مسئله و تداوم یادگیری و تفکر انتقادی گردد) 6(.
شبیهسازی یکی از تک نیکهای فعال یادگیری است کهدانشجویان را تشویق مینماید تا خود در کسب مهارتها و دانشتلاش کنند و روش آموزشی است که میتواند جایگزین روشسخنرانی برای ارائه مطالب به دانشجویان باشد) 7(.
شبیه سازی بهعنوان روشی آموزشی نشان دهنده یک مدل بالینی جدید در آموزش علوم پزشکی است که طی آن مربیان سیاستهای تمرینی خاصی را برای دانشجویان جهت کسب تجربه و حل مشکلات، قبل از قرار گرفته در محیط واقعی ارائه میدهند. در واقع، شبیه سازی پلی است که میتواند فاصله بین تئوری و عمل را کاهش دهد) 8(. به عبارتی دیگر شبیهسازی بالینی عبارت از ایجاد یک محیط آموزشی است که در آن ،یادگیری از طریق استفاده از یک ابزار، مانکن ،یا گروه، بدون حضور بیمار واقعی اتفاق میافتد) 9(. حیطه شبیهسازی ممکن است در برگیرنده یک مانکن کامل بیمار یا یک شبیهساز کامپیوتری باشد. شبیهسازی توسط مانکن برای ما آشنا است، برای مثال، در دورههای احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته برای تربیت گروه احیا از مانک نهای ساده استفاده میشود. همچنین ،مانک نهای ًکاملا پاسخگو که قادر به انجام عمل دم و بازدم هستند در بیهوشی مورد استفاده قرار میگیرد و میتوان آموزشهای عملی را از طریق یک سناریو روی آنها پیاده کرد. به این روش، شبیهسازی واقعی بیمار نیز میگویند) 9(.
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:23 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:23 +0330 on Wednesday October 11th 2017

تحقیقات اثربخشی آموزش مهارتهای بالینی مبتنی بر شبیه سازی در جهت ارتقاء عملکرد) 11(، دانش و اعتماد به نفس 13-12)( را گزارش گردهاند. نتایج مطالعهای که باهدف بررسی تأثیر شبیهسازی بر دانش و اعتمادبهنفس دانشجویان پرستاری توسط Tiffen و همکاران در سال 2011 انجام گرفت، نشان داد که دانش دانشجویان در زمینه ی معاینه فیزیکی گروه شبیه سازی بهطور قابلتوجهی نسبت به گروه کنترل افزایش داشته است علاوه بر این اعتماد به نفس و رضایتمندی گروه شبیه سازی بالاتر از گروه کنترل گزارش شده است) 14(. مطالعهای دیگر که توسط Bremner و همکاران در سال 2006 که به منظور ارزیابی مزایای استفاده از یک شبیه ساز بیمار نما در آموزش مهارتهای بررسی وضعیت سلامت انجام گرفت، نشان داد که 61 درصد از دانشجویان گزارش کردهاند که تجربه شبیه سازی به آنها اعتماد به نفس بیشتری در انجام این مهارتها داده است) 13(، این در حالی است که نتایج مطالعهای دیگر که به منظور بررسی تأثیر شبیه سازی در اعتماد به نفس دانشجویان پرستاری در ارزیابی سیستم قلب انجام گرفت، تفاوت معناداری بین دو گروه شبیهسازی با سخنرانی گزارش نشده است) 51(.
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:23 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:23 +0330 on Wednesday October 11th 2017

بدیهی است که دانشجویان رشته مامایی با توجه به مسئولیتهای خطیر حرفهای، جهت ایفای نقش مناسب و تأثیرگذاری بر روند آموزش بهداشت و درمان علاوه بر دریافت اطلاعات و دانش کافی نیاز به کسب مهارتهای تفکر انتقادی، حل مسئله و توانایی تصمیمگیری که درگرو یادگیری عمیق است، میباشند؛ لذا با توجه بهسرعت تغییرات در نظام سلامت، نیازهای جامعه و انتظارات جدید از حرفه مامایی، همچنین کمبود مطالعات مشابه داخلی و خارجی مرتبط با درس بررسی وضعیت سلامت، بر آن شدیم تا این پژوهش را باهدف مقایسه تأثیر آموزش ارزیابی قلب و ریه مبتنی بر شبیهسازی توسط مانکن با سخنرانی بر دانش و اعتمادبهنفس در دانشجویان مامایی دانشکده پرستاری – مامائی رفسنجان در سال 1393 انجام دهیم تا با استفاده از نتایج آن بتوان شیوه مناسب آموزش در بررسی وضعیت سلامت یا اقدامات مشابه را انتخاب کنیم.
روش مطالعه

  • 1

دیدگاهتان را بنویسید