دکتر مجتبی ویس مرادی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مجیده هروی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شاهد
دکتر فریده یغمایی، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ویراستار انگلیسی: علیرضا قریب
ویراستار فارسی: دکتر فاطمه الحانی
حروفچینی و صفحه آرایی: اکرم پورولی
طراح جلد: اکرم پورولی
ناشر: انجمن علمی پرستاری ایران
نشانی: تهران – میدان توحید – دانشکده پرستاری و مامایی تهران
-23818-8368255

کدپستی: 1419733171، صندوق پستی: 14195/398 ، تلفن و نمابر: 66592535
e-mail: info@jne.ir , Website: http://jne.ir
مقایسه نگرش اساتید و دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی تبریز نسبت به مشاوره تحصیلی در
سال 1390
مهناز جبرائیلی1، سوسن ولیزاده2، *ماهنی رهکار فرشی3
دانشجوی دکتری پرستاری، مربی، گروه کودکان دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران.
دانشیار، گروه کودکان دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران .
دانشجوی دکتری پرستاری، گروه کودکان، مرکز تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران )نویسنده مسؤول(پست الکترونیکی: rahkarfarshim@tbzmed.ac.ir

نشریه آموزش پرستاری دوره 4 شماره 4 زمستان 1394 72-80
چکیده
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:23 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:23 +0330 on Wednesday October 11th 2017

مقدمه: مشاوره یکی از عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانشجویان می باشد. عدم اعتقاد دانشجویان به مفید بودن مشاوره و وجود تفاوت در نگرش اساتید و دانشجویان می تواند یکی از موانع اجرای صحیح این برنامه به شمار آید، لذا این مطالعه با هدف تعیین و مقایسه نگرش اساتید و دانشجویان نسبت به مشاوره تحصیلی انجام شده است.
-11118-1161496

روش: در این مطالعه توصیفی مقایسه ای در سال 90، نگرش 31 استاد و 250 دانشجوی )پرستاری ، مامایی و اتاق عمل( دانشکده پرستاری و مامایی تبریز که به روش تصادفی وارد مطالعه شدند، از طریق پرسشنامه 18 سوالی تعیین نگرش نسبت به مشاوره تحصیلی ادهمی و همکاران مورد بررسی قرار گرفته است. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 13 و آمار توصیفی و استنباطی )آزمون تی مستقل ،همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس یکطرفه( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: در این مطالعه میانگین و انحراف معیار نگرش اساتید راهنما 19/7±51/73 و دانشجویان 18/8±91/63 بود که این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود) 0/0001P>(، همچنین در این مطالعه میانگین و انحراف معیار نمره نگرش اساتید پرستاری) 58/1±37/51( به طور معنی داری بیشتر از اساتید مامایی) 08/4 ± 87/47( بود) 01/0>P(.
نتیجه گیری: بین نگرش اساتید و دانشجویان تفاوت وجود داشت. اساتید مشاوره را برای سازگاری و حمایت از دانشجو لازممی دانند. از نظر دانشجویان نیز مشاوره نیازمند تخصص است. توجه به این تفاوتها به هنگام ارائه خدمات مشاوره ای توسط اساتید لازم و ضروری است.
کلید واژه ها: نگرش، مشاوره، اساتید، دانشجویان.
تاریخ دریافت: 01/7/4931 تاریخ پذیرش: 30/9/1394
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:23 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:23 +0330 on Wednesday October 11th 2017

مقدمه

مشاوره تحصیلی رابطه ای پویا و هدفمند بر اساس مشارکت استاد و دانشجو بوده و با روشهای منطبق بر نیازهای دانشجو انجام می گیرد) 1(. مشاوره جزئی از وظایف اعضای هیأت علمیدانشگاه ها می باشد که به منظور فائق آمدن بر مشکلات قابل پیشگیری و افت تحصیلی ناشی از آن انجام می گیرد) 2( ودانشگاه ها موظف اند نیاز دانشجویان را در این خصوص برطرف نمایند) 3(.
استاد راهنما، ًمعمولا یک عضو هیأت علمی است که خدمات راهنمایی و مشاوره را به عنوان یک مسئولیت مهم حرفه ای انجام می دهد) 4( و با ارزیابی متناوب از پیشرفت تحصیلی دانشجو فرصتهای لازم برای پیشرفت وی فراهم می سازد) 5(.
خدمات مشاوره و راهنمایی دانشجویان، عامل مهمی در ارتقای آموزشی می باشد. مشاوره مناسب از طرف مراجع با صلاحیت می تواند منجر به حل مشکلات دانشجویان شده و حتی فرصت هایی برای رشد و تغییر الگوی رفتاری آنان فراهم نماید) 2(. مطالعات نشان می دهد که مشاوره تحصیلی نه تنها باعث کارایی و بازدهی بیشتر نظام آموزشی شده بلکه منجر به کاهش افت تحصیلی دانشجویان نیز می گردد) 6(.
مطالعه رجائی و همکاران مشاوره تحصیلی را بر بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان موثر و مثبت ارزیابی نمود) 7(، در مطالعه لطفی و همکاران) 1390( نیز بعد از مشاوره تحصیلی میانگین معدل دانشجویان نسبت به قبل از مشاوره افزایش یافته بود) 8(. از این رو لزوم وجود برنامه ارائه مشاوره و راهنمایی تحصیلی برای دانشجویان در دانشگاه از شروع تحصیل تا دستیابی به اهداف عالیه خود کاملاً مشهود است) 9(.
بدیهی است عدم راهنمایی و یا ارائه مشاوره ناکافی و نامناسب ،نه تنها دستیابی به اهداف آموزشی و مهارت های حرفه ای فراگیران را دچار اختلال می نماید) 10(، بلکه موجب نارضایتی، ناامنی، سستی و استرس بیشتر در طول تحصیل دانشجو می شود) 2(. در این راستا ،مطالعه ای در دانشگاه آمریکا نشان داد که تعیین اهداف واضح و روشن توسط استاد راهنما باعث مشاوره موثر می شود) 21(.
علیرغم نیاز به مشاوره، متأسفانه دانشجویان، اساتید مشاور را به عنوان منبع مطمئن و مرجع رفع نیازهای خود در طی تحصیل نمی شناسند) 2(. بدیهی است هر چه رضایت دانشجویان از اساتید بیشتر باشد مراجعه آنها برای حل مشکل آموزشی، دریافت مشاوره و راهنمایی تحصیلی در مورد ادامه تحصیل و مسائل شغلی و حرفه ای بیشتر خواهد بود) 11(. در مطالعه گله دار و همکاران دانشجویان از مشاوره تحصیلی اساتید راهنما رضایت کافی نداشتند. لذا محققین برای اجرای مناسب مشاوره، اقداماتی نظیر اجرای قوانین و مقررات مربوط به استاد راهنما، پایش عملکرد و نتایج حاصل از فعالیت اساتید راهنما و اجرای برنامه های آموزشی مدون را پیشنهاد نمودند) 21(.
شکی نیست که داشتن نگرش مناسب، آگاهی و مهارت کافی در مورد نحوه انجام وظایف مشاوره و راهنمایی به منظور کمک و یاری دانشجویان ضروری و بسیار با اهمیت است. نتایج یک مطالعه نشان داد که آگاهی، نگرش و عملکرد اساتید راهنما در مورد مشاوره و راهنمایی تحصیلی در حد قابل قبول نبوده است) 3(. در مطالعات گوناگون بر لزوم نگرش مثبت اساتید نسبت به وظایف استاد مشاور و آمادگی آنان برای کسب دانش و مهارت بیشتر برای مشاوره و راهنمایی دانشجویان تاکید شده است) 13(. از آنجایی که استاد مشاور به عنوان اولین سطح ارتباطی دانشجو با سیستم آموزشی محسوب می شود، وجود تفاوت در دیدگاه های اساتید و دانشجویان می تواند به اجرای نامناسب این برنامه، کاهش رضایت آنان و در نهایت افت تحصیلی دانشجویان سبب شود) 41(.
از آنچه گفته شد می توان دریافت که استاد راهنما در هدایت دانشجو در تمام طول تحصیل نقش کلیدی دارد ولی علیرغم نیاز به مشاوره، متأسفانه دانشجویان اساتید مشاور را به عنوان منبع مطمئن و مرجع رفع نیازهای خود حین تحصیل نمی شناسند) 15(. گزارشهای حاصله از اساتید راهنما نیز حاکی از آن است که دانشجویان مراجعه کمی به استاد راهنما داشته و در برخی مواقع استاد راهنما را در حل مشکل خود موثر نمی دانند. مطالعه سام) 1391( نیز نشان می دهد که 7/71 درصد دانشجویان مراجعه کمی به مشاور داشتند) 6(. شاید عدم اعتقاد دانشجویان به مفید بودن مشاوره های استاد راهنما یکی از موانع مراجعه آنها نزد اساتید راهنماست. لذا این مطالعه با هدف تعیین و مقایسه نگرش اساتید و دانشجویان نسبت به مشاوره تحصیلی انجام شده است تا شاید بتوان با بررسی نکات مختلف ،گامی در جهت ارتقاء کیفیت برنامه مشاوره تحصیلی دانشجویان برداشت.
روش مطالعه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

این مطالعه توصیفی- مقایسه ای است که در سال 1390 در دانشکده پرستاری و مامایی تبریز انجام شده است. جامعه پژوهش شامل اساتید راهنما و دانشجویان پرستاری، مامایی و اتاق عمل بودند .اساتید و دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی تبریز که معیارهای ورود به مطالعه مانند، اشتغال به کار یا تحصیل در زمان انجام مطالعه ،داشتن حداقل دو ترم تحصیلی سابقه مشاوره تحصیلی را داشتند به روش تصادفی ساده وارد مطالعه شدند. دانشجویان انتقالی، مهمان و آنهایی که بیماری شناخته شده روانی داشتند، از مطالعه خارج شدند .
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:23 +0330 on Wednesday October 11th 2017


دیدگاهتان را بنویسید